ก่อสร้างอาคารบริวาร กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
Posted in Projects

ก่อสร้างอาคารบริวาร 9 ชั้น พร้อมที่จอดรถ
ตามโครงการก่อสร้างอาคารบริวาร พื้นที่ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร